Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Klachten over de producten of de dienstverlening van Mamapoint moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij bij Mamapoint, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd.

Klachten moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de ondernemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Klachten kunnen worden gericht aan:

Mamapoint B.V.
o.v.v. klachtenprocedure
Dorpstraat 63
4851 CK Ulvenhout

Consumenten
Mocht u het als consument niet eens zijn met de oplossing of komen we er samen niet uit? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel (http://sgc.nl/). U kunt uw klacht ook voorleggen via het Europees ODR Platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr/).